Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính pha loãng

Pha loãng tính cho phép bạn tính toán như thế nào sẽ thay đổi khối lượng và nồng độ (nồng độ mol) của dung dịch sau khi pha loãng, hoặc tính toán khối lượng và nồng độ của dung dịch.

Chọn khối lượng hoặc nồng độ dung dịch

Khối lượng trước khi pha loãng (V1):
Nồng độ trước khi pha loãng (M1):
Nồng độ sau khi pha loãng (M2):
Kết quả là:
Tính thể tích dung dịch sau khi pha loãng
Giải pháp - hỗn hợp đồng nhất gồm các hạt chất tan, dung môi và các sản phẩm của sự tương tác của nó.
Công thức mô tả sự phụ thuộc của lượng và nồng độ dung dịch loãng ban đầu và cuối cùng: V1 * M1 = V2 * M2
nơi V1 - khối lượng trước khi pha loãng, V2 - thể tích sau khi pha loãng, M1 - tập trung trước khi pha loãng, M2 - tập trung sau khi pha loãng.