Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Khí kết hợp máy tính công thức pháp luật

Kết hợp khí thức pháp luật máy tính cho phép bạn tính toán ban đầu và cuối cùng khối lượng, áp suất và nhiệt độ của khí từ các phương trình luật khí kết hợp.

Tham số gì tính toán từ phương trình luật khí kết hợp

Áp suất ban đầu (P1):
Khối lượng ban đầu (V1):
Nhiệt độ ban đầu (P1):
Áp suất cuối cùng (P2):
Nhiệt độ cuối cùng (T1):
Kết quả là:
Tính khối lượng thức
Định luật khí kết hợp là sự kết hợp của pháp luật Charles, luật Boyle, và pháp luật Gay-Lussac của. Nó nói rằng tỷ lệ giữa các sản phẩm áp lực khối lượng và nhiệt độ của một chất khí không đổi:
Định luật khí kết hợp,
nơi P1, V1, T1 - áp lực ban đầu, khối lượng và nhiệt độ của khí, P2, V2, T2 - áp lực cuối cùng, khối lượng và nhiệt độ của khí.