Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính khối lượng mol

Máy tính mol khối lượng của khí, tính toán trực tuyến - cho phép để tính toán khối lượng mol của khí bằng áp lực khối lượng, trọng lượng, nhiệt độ và khí nhất định.

Chọn khí từ danh sách hoặc nhập thông số

  
Khí:
Tính khối lượng mol của không khí
Khối lượng mol là một tài sản vật lý định nghĩa là khối lượng của một chất được chia cho số lượng của chất, vì vậy nó là một trọng lượng của một mol chất. khối lượng phân tử được xác định từ phương trình khí lý tưởng (phương trình Mendeleev-Clapeyron):
Ở đâu - Áp suất khí, - Khối lượng mol, - Khối lượng của khí, - khối lượng phân tử, - Phổ khí không đổi, - Nhiệt độ tuyệt đối