Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính ngày và thời gian giữa ngày

Tính toán thời gian giữa hai lần, tính toán ngày giữa ngày, phút, giờ, ngày, tuần, năm