Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Thêm hoặc trừ ngày và thời gian từ ngày

Thời gian cộng calcultor - thêm thời gian để cập nhật hoặc trừ thời gian từ ngày.