Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Hấp dẫn tiềm năng tính công thức năng lượng

Hấp dẫn tiềm năng tính công thức năng lượng cho phép bạn để tính toán năng lượng tiềm năng của cơ thể, nó khối lượng, chiều cao và sự phụ thuộc của họ từ mỗi khác.

Tính năng lượng tiềm năng, khối lượng, hoặc chiều cao

        
Khối lượng:
Chiều cao:
Kết quả là:
Thế năng hấp dẫn là năng lượng của một đối tượng, rằng anh có vì vị trí của nó trong một field.The hấp dẫn dụ hàng ngày nhất của việc này là vị trí của các đối tượng trong trường hấp dẫn của trái đất.

Năng lượng tiềm năng
trong đó m - khối lượng của một cơ thể, g - gia tốc trọng trường của Trái đất, tương đương với 9,8 m/s 2, H - Chiều cao của một cơ thể trên bất kỳ zero mức tiềm năng.