Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Phân số máy tính. Thêm, trừ, nhân, chia phân số.

Phân số máy tính có thể tính toán hoạt động toán với phân số và hỗn số, chẳng hạn như thêm, trừ, nhân, trừ và giảm phân số.
Để tính toán tổng hợp, trừ, nhân và chia hai phân số, nhập tử số, mẫu số, số nguyên một phần của phân số, và chọn hoạt động từ danh sách. Nhập dấu hiệu tiêu cực trong phần nguyên của phân số, nếu thấy cần thiết.