Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tiếng Hin-ddi bàn phím trực tuyến

Tiếng Hin-ddi bàn phím trực tuyến cho phép bạn gõ chữ tiếng Hin-ddi về tiếng Hin-ddi bàn phím ảo với chuyển sang tiếng anh bàn phím.
In
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl