Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton cho phép bạn tính toán một khối lượng của hai đối tượng, distanse và lực hấp dẫn giữa chúng, bằng cách sử dụng luật newton của vạn vật hấp dẫn.

Tính theo công thức lực hấp dẫn

Khối lượng của vật m1: Kilôgam
Khối lượng của vật m2: Kilôgam
Khoảng cách giữa các đối tượng (r): m
Công thức lực hấp dẫn


trong đó G - hằng số hấp dẫn có giá trị 6,67384 (80) * 10-11 m3/(Kg s2), m1, m2 - khối lượng của các đối tượng, R - khoảng cách giữa chúng