Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Bàn phím trực tuyến arabic

Ả Rập bàn phím trực tuyến cho phép bạn gõ chữ arabic trên arabic bàn phím ảo với chuyển sang tiếng anh bàn phím.
In
ذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠
-
=
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
\
CAPS
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
Enter
SHIFT
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ
SHIFT
Ctrl
AR
Ctrl